Služby

OdpadyKomunikaceDopravní značeníOsvětlení, elektro

Od 1.1.2017 vstupuje v platnost odpadový systém města Český Krumlov

Více podrobností najdete zde

Služby města Český Krumlov s.r.o. zajištují prostřednictvím provozního střediska odpady pro město Český Krumlov a pro obce sdružené v Regionálním svazku obcí Vltava svoz komunálního a tříděného odpadu. K tomu jsou používány sběrné nádoby různých typů (kovové i plastové popelnice 110, 120 a 240 l a kontejnery 1100 l a 4000 l). Ročně tak zákonným způsobem zlikvidujeme více jak 7500 tun odpadu produkovaného ve městě Český Krumlov a v okolních obcích. V souvislosti se svozem komunálního odpadu zajišťujeme též pronájem a výměny odpadových nádob a sběr odpadu z venkovních odpadkových košů.

Sběrný dvůr

 • K odložení velkoobjemového odpadu slouží sběrný dvůr. Pro obyvatele Českého Krumlova a obyvatele smluvních obcí je uložení odpadu ve sběrném dvoře zdarma.
 • Sběrný dvůr je umístěn v areálu separační haly na Kaplické silnici pod areálem společnosti Šumstav a.s.- Zde je možnost odložit i elektroodlad a odpady zařazené do kategorie nebezpečných.
 • Ve sběrném dvoře je též možno bezplatně uložit elektropřístroje a elektrozeřízení.
 • Stavební suť a zemina v omezeném množství je přijímána pouze na skládce odpadů v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hodin.

Úklid černých skládek

 • Neméně důležitou činností je organizace separovaného sběru a úklid černých skládek.

Uložení recyklovatelného odpadu

 • K uložení recyklovatelného odpadu – plasty, sklo a papír – jsou ve městě a obcích trvale rozmístněny speciální nádoby pro jednotlivé druhy využitelných odpadů.

Velkoobjemové kontejnery

 • Ve spolupráci s obcemi a povádíme pro občany těchto obcí bezplatné mobilní svozy velkooběmového a kovového odpadu.
 • Na objednávku je možno kamkoliv na území města Český krumlov či do obcí přistavit velkoobjemové kontejnery.
 • Váš odpad odvezeme a zlikvidujeme v souladu s příslušnými předpisy.

Pravidelný i jednorázový svoz

 • Pro občany a podnikatelské subjekty realizujeme pravidelný i jednorázový svoz a likvidaci odpadů a to i odpadů v separované formě.
 • Provádíme odvoz a likvidaci stavebního a demoličního odpadu (cihly, stavební suť), velkoobjemového odpadu (starý nábytek, kancelářské zařízení atp.), separovaného odpadu (sklo, plasty, kovový odpad, papír, pneumatiky, autobaterie). – Provádíme sběr a nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů.
 • Poskytujeme poradenství a informace v problematice odpadů včetně nebezpečných.
ODPAD ZPŮSOB LIKVIDACE
komunální odpad nádoby na tuhý komunální odpad
kovový šrot, pneumatiky, televizory, lednice, pračky… sběrné dvory
sklo a papír sběrné dvory a nádoby na separovaný sběr
ropné látky, nátěrové hmoty, asfalt, lepenka, eternit, toxické a výbušné látky specializované firmy nebo sběr nebezpečných odpadů
léky a zdraví škodlivé látky lékárny nebo sběr nebezpečných odpadů
uhynulá zvířata asanační služba

Služby – odpady – seznam techniky

Ke svozu odpadů používáme vozidla typu RENAULT, MERCEDES a MAN, které splňují nejnovější emisní a protihlukové předpisy. Klademe vysoké požadavky na perfektní technický stav vozidel a na vybavení univerzálními výsypníky pro všechny druhy odpadových nádob.

DO KONTEJNERŮ A NÁDOB NA ODPAD NEPATŘÍ:

 • odpad ze zeleně (zahrady, sady, údržba záhonů před domy)
 • uliční smetky a listí
 • objemný odpad z domácností (nábytek, koberce)
 • stavební suť, části bytových jader, izolační materiály adt.

Do kontejnerů mohou ukládat uvedený odpad pouze občané, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu nebo podnikatelské subjekty mající uzavřenu smlouvu se spolešností Služby města Český Krumlov s.r.o .

Informace o likvidaci různých druhů odpadů, o sběru nebezpečných odpadů a kontakty na firmy zabývající se zneškodňováním odpadů získáte u odboru životního prostředí MŽP.

Odpady

 • likvidace černých skládek
 • svoz odpadů
 • komunální, separovaný odpad
 • nebezpečný a velkoobjemový odpad
 • provozování skládky TKO, separační linky, sběrného dvora
 • vedení evidence odpadového hospodářství
 • svoz a zajištění likvidace domovních a podnikatelských odpadů
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů
 • úklid kontejnerových stání
 • likvidace černých skládek
 • provoz separačních dvorů
 • svoz a likvidace separovaného sběru
 • likvidace nebezpečných odpadů
 • výsyp a likvidace odpadů z odpadkových košů

Kontakt:

Smlouvy na odpady

Monika BERANOVÁ, 380711285

Skládka – vedoucí střediska odpady

Martina ŽLUNKOVÁ, 602408344, 602428018

+ dotazy Sběrný dvůr

provozní doba skládky:
pondělí – pátek 7:00 – 14:30 hodin

Sběrný dvůr

Jaroslav PEČENKA – 770185506

provozní doba sběrného dvora :

pondělí 14:30 – 18:00 hodin
úterý 8:00 – 11:30 hodin
středa 14:30 – 18:00 hodin
čtvrtek zavřeno
pátek 8:00 – 11:30 hodin
sobota 10:00 – 16:00 hodin
neděle zavřeno

 • Hlavní náplní střediska komunikace je pokládka živičných směsí, provádění oprav, údržby a výstavby komunikací, chodníků a provádění liniových staveb.
 • Středisko zajištuje zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství včetně jejich strojního a ručního čištění.
 • Pro město Český Krumlov spravujeme více jak 40 km místních kominukací a 80 km chodníků, na kterých je prováděna zimní údržba, veškerá údržba a opravy asfaltových, kamenných, betonových povrchů a opravy kanalizačních vpustí.
 • Dále pro město provádíme vodorovné a svislé dopravní značení.

Čištění města

 • Každoročně po zimním období probíhá jarní čištění města a jeho místních částech. Tento úklid provádíme dle stanoveného harmonogramu.
 • V průběhu roku pak dále probíhá čištění a zametání všech komunikací a chodníků ve městě a jeho místních částech dle potřeb města.Součástí čištění je každoročně kontrola a čištění dešťových vpustí.
 • Taktéž se staráme o kanalizační potrubí umístněné v kolektoru města, které pravidelně kontrolujeme a udržujeme.

Zimní údržba

 • Zimní údržbou se rozumí činnost vlastníka nebo správce komunikací vedoucí ke zmírnění závad, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
 • Zimní údržba je prováděna dle plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje městská rada.
 • Pro celé zimní období je zabezpečena nepřetržitá dispečerská služba včetně denní i noční pohotovosti.
 • Zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť zahrnuje též odklízení sněhu, posyp inertním materiálem nebo chemickými přípravky.

Pro zajištění čištění je k dispozici následující mechanizace:

 • M 30 – zametací nástavba TRILETY se samosběrem
 • M 26 – zametací nástavba TRILETY se samosběrem
 • UNC přední koště
 • M 25 přední koště
 • M 30 kropící vůz obsah 1.500 litrů

S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je strojní úklid komunikací a chodníků čím dál složitější. Majitelé vozidel nerespektují zákaz zastavení na nezbytně nutnou dobu, což je pro nás podmínkou k účinnému úklidu. Pomocí naší techniky provádíme zálivku městské zeleně, myjeme a kropíme chodníky a komunikace v parných dnech. Pravidelně zajišťujeme mimořádné úklidy veřejných prostranství po akcích organizovaných městem nebo jinými subjekty.

Pro zajištění zimní údržby je připravena následující mechanizace:

 • Traktor – závěsná radlice – 2 ks
 • Sypač Mercedes Benz – přední radlice
 • Sypač M 30 – přední radlice – 2 ks
 • Sypač M26 – přední radlice
 • Sypač M25 – přední radlice
 • UNC – čelní nakladač
 • HON – čelní nakladač
 • traktorbagr VOLVO – čelní nakladač
 • chodníkový stroj HOLDER – sypač, přední radlice
 • chodníkový stroj RASANT – sypač, přední radlice
 • CARARO – přední radlice

V případě nutnosti odvozu sněhu je připravena dalšídopravní technika a mechanizace.

V případě volných kapacit a po splnění smluvních povinností vůči městu provádíme služby zajišťující zimní údržbu komunikací a chodníků i pro soukromý a podnikatelský sektor.

Dle klimatických podmínek i v průběhu zimního období provádíme klasické čištění komunikací a chodníků dle potřeby a technických možností.

Kontakt:

Rudolf HEMMER, 724734993

Karel KARLÍČEK, 777483226

Nabízíme veškeré služby v oblasti vodorovného a svislého dopravního značení.

obrazek

Kontakt: Karel KARLÍČEK, 777483226

 • Osazení dopravních značek
 • osazení a výměny patek sloupků DZ
 • dodání nových DZ včetně sloupků a patek
 • přelepy starých DZ
 • zhotovení informačních cedulí
 • dodávku a osazení zrcadel
 • zhotovení vodorovného dopravního značení

obrazek

Náplní střediska je správa, provoz, údržba a modernizace veřejného osvětlení v Českém Krumlově a okolních obcích, provoz a údržba světelné signalizace, instalace slavnostního osvětlení a světelné vánoční výzdoby. Středisko provádí:

 • údržbu a opravy veřejného osvětlení
 • údržbu a opravy světelné signalizace
 • rekonstrukce či novou výstavbu veřejného osvětlení
 • práce ve výškách ( LIAZ 22, MP –10 )
 • výzdoba měst a obcí
 • montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • kompletní dodávky elektromontážních prací včetně zpracování revize
 • budování soustav venkovního osvětlení
 • údržbu venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady
 • smluvní údržbu veřejného osvětlení a to jednorázová či pravidelná nebo celoroční
 • modernizaci osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými světlocitlivými spínači
 • konzultace a posouzení osvětlovací soustavy
 • montáž a údržbu hromosvodů
 • výstavbu a údržbu zařízení venkovního rozvodu místních rozhlasů
 • pokládání kabelových vedení
 • ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami bez narušení povrchu pomocí propichovacího zařízení
 • vytyčení tras podzemních vedení, určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech
 • revize přenosného elektrického nářadí včetně odstranění případných závad
 • práce vysokozdvižnými plošinami

Veřejné osvětlení

 • údržba a provozování souboru veřejného osvětlení
 • výstavba a obnova venkovního osvětlení
 • revize venkovního osvětlení a elektrických zařízení
 • údržba a zajištění provozu světelné signalizace
 • služby v oblasti vyhledávání kabelových poruch
 • zajištění pohotovosti

Elektro

 • opravy veřejného osvětlení
 • výměna stožárů a osvětlovacích těles
 • opravy elektroinstalace
 • práce s plošinami MP10 a MP 22
 • revizní práce a technická podpora

Osvětlení – technické vybyvení

 • zřizování a výstavba venkovního osvětlení
 • osvětlení přechodů
 • revize elektroinstalací venkovního osvětlení
 • údržba osvětlení venkovních prostor
 • výměny světelných zdrojů
 • opravy osvětlovacích těles a kabelových rozvodů
 • odstraňování havarijních stavů na souboru veřejného osvětlení
 • vyhledávání poruch na kabelových rozvodech
 • stálá pohotovost – ohlašování poruch veřejného osvětlení
 • údržba světelné signalizace
 • výstražné značky se světelnou signalizací
 • práce ve výškách s využitím pojízdných vysokozdvižných plošin
 • slavnostní osvětlení
 • vánoční výzdoba

Kontakt: Vladimír BÍLEK, 723247064